:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2566

- รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

- พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (รับหลักการ)

- พิจารณาขออนุมัติโอนคุรุภัณฑ์ให้แก่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

- พิจารณา (ยกเลิกค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย กรณีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2565 )

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร