:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของหน่อยงาน และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่
ถูกต้องต่อการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_731_2023_8_19_354590.pdf