:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

ชื่อ: อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี

17 พ.ย. 2561

รายละเอียด:

สถานที่ตั้ง : อยู่บริเวณ หมู่ที่ 13บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี ก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี เป็นแหล่งน้ำหลักที่ชาวบ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคายนอก , หมู่ที่ 2 บ้านคายใน , หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวงาม , หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ , หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย , หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู , หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา , หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา , หมู่ที่ 16 บ้านจอเจริญ และ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้ ชาวบ้านจะใช้เป็นแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจันสี เพื่อดำรงชีวิตอุปโภค – บริโภค การเกษตร และใช้ในเลี้ยงสัตว์

ลักษณะภูมิประเทศ
จากสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการเป็นเนินเขาใกล้ชุมชน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสลับกับเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นา สวนส้ม สวนลิ้นจี่ มีน้ำจากลำห้วยหลวงไหลผ่านตลอดทั้งปี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร