:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

บริการได้มาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี  เข้าถึงเทคโนโลยี  มีส่วนร่วมของชุมชน