:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12 ก.พ. 63
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 12 ก.พ. 63
3 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) 12 มิ.ย. 62
4 ใบคำขอยกเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 31 ม.ค. 62
5 ใบคำขอต่อใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 31 ม.ค. 62
6 ใบคำขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 31 ม.ค. 62
7 ใบคำขอกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 31 ม.ค. 62
8 แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ 16 พ.ย. 61
9 ใบคำร้องทั่วไป 16 พ.ย. 61
10 แผนที่ 16 พ.ย. 61
11 แบบคำขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 16 พ.ย. 61