องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
4,131
เดือนที่แล้ว
4,388
ปีนี้
32,336
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
93,144
ไอพี ของคุณ
3.80.3.57
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัดนายภูมิชัย ศิริปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวประไพ โพธิ์คำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายอภิเศก ดวงใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายณัฐพงค์ เทพทองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุจิตรา สังวาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวศิริรักษ์ คงธะรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการนายคฑาพร แก้วปัญโญ
นิติกรชำนาญการนางวันเพ็ญ พันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายธเนศ สุภาวดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงานนายยุทธนา รักษาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางนิภาพร รัตนิมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวรัติกานต์ ไชยงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางนิชนันท์ มูลธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวนิลุบล กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวรัตนา ปัญญาโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุรชัย กันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯนายสุพัฒน์ เลาต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์นายธนิต สกุลเจริญเลิศ
พนักงานขับรถยนต์นายปกป้อง คำภีระบุรี
พนักงานขับรถยนต์นายพิทักษ์ ยะป่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายวิชัย ขันแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพงษ์ฤทธิ์ กันทะ
คนสวน


นายสุรศักดิ์ มูลธง
คนสวนนายสวัสดิ์ จินดามณี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายสมบัติ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นายวัชรินทร์ ใจน้อย
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)นางสาวขวัญชนก ขัติยะ
คนงานทั่วไปนางอรวรรณ ก้อนแก้ว
คนงานทั่วไปนายชนแดน ปัญญานนท์
คนงานทั่วไปนางสาวชัชฎา ปัญญาโน
คนงานทั่วไปนางสาววรรณวราภรณ์ ชุ่มเชื้อ
คนงานทั่วไปนายอุเทน เรือนรักเรา
คนงานทั่วไปนางสาวภาคินี อินต๊ะลอ
คนงานทั่วไป


นางสาวทัตพิชา ทองปา
คนงานทั่วไป


นายสงกรานต์ นามา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสาคร ธิมา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายอนุรักษ์ กันแก้ว
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายจงรักษ์ จันต๊ะนิด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายสุรเดช เหมยอ้าย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)นายร่องฟ้า จะโจว
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกขยะ)


นายลิขิต ชวกิจ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายธนาธร อินถา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายนพรุจน์ ไชยมีราษฏร์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)


นายอนุกูล ใจน้อย
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)นายปฐม กมล
พนักงานดับเพลิง


นายอุดมทรัพย์ สมบูรณ์
พนักงานดับเพลิง


นายวรวัฒน์ ไชยสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง


นายสุรชัย เลาหมู่
พนักงานดับเพลิง