องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
621
เดือนที่แล้ว
1,272
ปีนี้
6,748
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
8,006
ไอพี ของคุณ
3.227.233.55


โครงการอบรมการเลี้ยงไก่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

29 สิงหาคม 2562

วันที่  24  สิงหาคม  2562   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

26 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ณ วัดป่าดอยแสงธรรมญานสัมปันโน  หมู่ที่ 8  บ้านห้วยม่วง วันที่ 23 สิงหาคม  2562  โดยมีท่านพระครูนิรมิตรวิทยากร (วิทยา กิจฺวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน เป็นองค์ให้ความรู้ โดยช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟังธรรมมะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  และช่วงเวลา 13.00- 15.00 น. ทำกิจกรรมพัฒนาวัด โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณวัด  ทำความสะอาดห้องน้ำ 

23 สิงหาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด เข้าร่วมฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การฝึกเต็มรูปแบบ)  ประเภท อัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วันที่ 22 สิงหาคม  2562  

22 สิงหาคม 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เพื่อพิจารณา

1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

2. พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. พิจารณาจ่ายเงินสะสมให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 50 ราย

4. พิจารณาการอุทิศที่ดิน ตามหนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

                

21 สิงหาคม 2562

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหการแพร่บาดยาเสพติดในโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง หมู่ที่ 3  ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 

14 สิงหาคม 2562

ข้าราชการ  สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง อบต.แม่นาวางร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่อาย 

12 สิงหาคม 2562

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการออกพ่นยากำจัดยุงลายตัวแก่และแจกทรายอะเบท ให้แก่ชุมชน  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัด  ในเขตตำบลแม่นาวาง จำนวน 17 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่  15 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 9 ส.ค. 2562  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.แม่นาวาง   อสม.ประจำหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน

06 สิงหาคม 2562

อบต.แม่นาวางร่วมพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9  หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  พร้อมนายอำเภอแม่อาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

06 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและสาธิตการทำน้ำมันสมุนไพร

25 กรกฎาคม 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตำบลแม่นาวาง จัดการประชุมชี้แจงการขารับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ2563

23 กรกฎาคม 2562

โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

งานส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  วันที่  22  กรกฎาคม  2562  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหลวง  หมู่ 13  ตำบลแม่นาวาง   อำเภอแม่อาย   จังหวัดเชียงใหม่  

22 กรกฎาคม 2562

วันที่  18  กรกฎาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีตำบลแม่นวาง  โดยมีการจัดกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม

19 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าอำเภอ  หัวหน้ารื่น  พ่วงพลับ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดโครงการครั้งนี้

25 มิถุนายน 2562

อบต.แม่นาวางเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่อาย ประจำเดือน มิถุนายน  2562  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีท่านนายอำเภอแม่อายเป็นประธานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุม ประมาณจำนวน  60  คน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

05 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)