องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
3,914
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
16,141
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้  และ อปพร. ออกลาดตระเวณไฟป่าในพื้นที่ ตามนโนบายของจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่อาย โดยเริ่มออกลาดตระเวณตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ทุกวันเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควิด 2019ตำบลแม่นาวาง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลแม่นาวาง เมื่อ วันที่  24  มีนาคม  2563 เพื่อปริกษาหารือแนวทางการแก้ไขโรคในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง จำนวน 12,580 ชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้ประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาช่วยกันทำหน้ากากซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อจัดทำหน้ากากให้ครบตามกำหนดเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะ โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำ

19 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม 2563 

13 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

04 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามที่ได้รับการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563

04 มีนาคม 2563

03 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

จัดดำเนินการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 มีนาคม 2563

25 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

และพิจารณาโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลแม่นาวางให้เป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง "เครื่องอันเสียง GH-807 voice recorder" 

18 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาบ้านฮ่างต่ำ  10 กพ  63

11 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ  เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านฮ่างตำ  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

06 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

06 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (118 รายการ)