องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
867
เดือนที่แล้ว
1,190
ปีนี้
9,395
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
10,653
ไอพี ของคุณ
35.173.234.140


วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ได้มีการจัดโครงการจัดแผนสุขภาพชุมชนและเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพืืนที่ตำบลแม่นาวาง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน

08 พฤศจิกายน 2562

23 ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางร่วมกับอำเภอแม่อายจัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเด่นชัย  หมู่ที่ 9  ตำบลแม่นาวาง 

23 ตุลาคม 2562

ข้าราชการ  สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง อบต.แม่นาวาง ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่อาย 

18 ตุลาคม 2562

กิจกรรม Big cleaning  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ครั้งที่  2  ประจำปีงบประมาณ 2562   26 กันยายน 2562

26 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม โครงการเชิดชูเกียรติฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  2562

ผู้ได้รับรางวันเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

1.นางสาวสายฝน  เขื่อนวิเศษ  รางวัลดีเด่น ผู้มีอัธยาศัยดี และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

2.นางสาวอัมรา   ปัญญาวงค์   รางวัลดีเด่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

3.นางศรีไพร    สามจ้อย       รางวันดีเด่น ผู้มีอัธยาศัย และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่

4. นายพิทักษ์  ยะป่า          รางวันดีเด่น ด้านความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

และผู้ได้รับรางวันประชาชนดีเด่น

5.นางสอน   ท้องเปี้ย  ประชาชน หมู่ที่ 5  บ้านฮ่องห้าหลวง  ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

26 กันยายน 2562

โครงการอบรมการเลี้ยงไก่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

29 สิงหาคม 2562

วันที่  24  สิงหาคม  2562   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรม (หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

26 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ณ วัดป่าดอยแสงธรรมญานสัมปันโน  หมู่ที่ 8  บ้านห้วยม่วง วันที่ 23 สิงหาคม  2562  โดยมีท่านพระครูนิรมิตรวิทยากร (วิทยา กิจฺวิชฺโช) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน เป็นองค์ให้ความรู้ โดยช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. รับฟังธรรมมะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  และช่วงเวลา 13.00- 15.00 น. ทำกิจกรรมพัฒนาวัด โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณวัด  ทำความสะอาดห้องน้ำ 

23 สิงหาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานปลัด เข้าร่วมฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การฝึกเต็มรูปแบบ)  ประเภท อัคคีภัยและภัยจากแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 วันที่ 22 สิงหาคม  2562  

22 สิงหาคม 2562

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เพื่อพิจารณา

1. พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

2. พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. พิจารณาจ่ายเงินสะสมให้กับผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 50 ราย

4. พิจารณาการอุทิศที่ดิน ตามหนังสือแสดงความประสงค์เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

                

21 สิงหาคม 2562

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญาหการแพร่บาดยาเสพติดในโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง หมู่ที่ 3  ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 

14 สิงหาคม 2562

ข้าราชการ  สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง อบต.แม่นาวางร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่อาย 

12 สิงหาคม 2562

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการออกพ่นยากำจัดยุงลายตัวแก่และแจกทรายอะเบท ให้แก่ชุมชน  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัด  ในเขตตำบลแม่นาวาง จำนวน 17 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่  15 ก.ค. 2562 ถึง วันที่ 9 ส.ค. 2562  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.แม่นาวาง   อสม.ประจำหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน

06 สิงหาคม 2562

อบต.แม่นาวางร่วมพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ 9  หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  พร้อมนายอำเภอแม่อาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

06 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (93 รายการ)