องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
562
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,383
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
21,610
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าจากคราม  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง

04 กรกฎาคม 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เพื่อพิจารณา 

1. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพิ่มเติม

2. พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์

3. พิจารณาเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำแม่ฝาง เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

4. พิจารณาจอต่ออายุใบอนุญาติดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน จำนวน 4 ราย

25 มิถุนายน 2563

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/63 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

-พิจารณาเห็นชอบการอุทิศครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 

 

26 พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้  และ อปพร. ออกลาดตระเวณไฟป่าในพื้นที่ ตามนโนบายของจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่อาย โดยเริ่มออกลาดตระเวณตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ทุกวันเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควิด 2019ตำบลแม่นาวาง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลแม่นาวาง เมื่อ วันที่  24  มีนาคม  2563 เพื่อปริกษาหารือแนวทางการแก้ไขโรคในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง จำนวน 12,580 ชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้ประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาช่วยกันทำหน้ากากซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อจัดทำหน้ากากให้ครบตามกำหนดเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะ โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำ

19 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม 2563 

13 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

04 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามที่ได้รับการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563

04 มีนาคม 2563

03 มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

จัดดำเนินการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 มีนาคม 2563

25 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

24 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

และพิจารณาโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลแม่นาวางให้เป็นทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง "เครื่องอันเสียง GH-807 voice recorder" 

18 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (121 รายการ)