องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
377
เดือนที่แล้ว
657
ปีนี้
1,208
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
2,466
ไอพี ของคุณ
54.196.208.187


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด  จัดโครงการรณรงค์งดการเผาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่  " 61 วัน ไม่เผาชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟฟ่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี"  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด

04 มีนาคม 2562

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อบต.แม่นาวางจำนวน สุนัขและแมว  2,614 ตัว

04 มีนาคม 2562

โครงการสุขสันต์เชื่อมสัมพันธ์ปฐมวัย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

01 มีนาคม 2562

ประชุมสภาอบต.แม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 เพื่อพิจารณา ดังนี้

1.พิจารณาเห็นชอบขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามพรบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 (กรณีครบวาระ)

15 กุมภาพันธ์ 2562

อบต.แม่นาวางโดยผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมงานพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตร ฉลองอุโบสถ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ม.8  โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอำเภอแม่อายเป็นประธานในพิธี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.

11 กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  

06 กุมภาพันธ์ 2562

ชมรมผู้สูงอายุ  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุอำเภอแม่อาย

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่อาย

01 กุมภาพันธ์ 2562

งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่  31  มกราคม  2562  ณ  ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผู้ดูแลคนพิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้การดูแลผู้พิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

31 มกราคม 2562

อบต.แม่นาวาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาวาง  และประธานกลุ่มกีฬาของแต่ละหมู่บ้านร่วมประชุมปรึกษาเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่นาวาง ต้านยาเสพติดและความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.แม่นาวาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

30 มกราคม 2562

อบต.แม่นาวางจัดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข :  พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  หมู่ที่ 8  บ้านห้วยม่วง  ตำบลแม่นาวาง    โดยมีพนักงานอบต. แม่นาวาง และคณะครูนักเรียนโรงเรียนห้วยม่วงเข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด วันที่ 25 มกราคม 2562 

25 มกราคม 2562

24 มกราคม 2562

พนักงาน อบต.แม่นาวางร่วมกิจกรรม วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจให้ผู้ยากไร้อำเภอแม่อาย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 มกราคม 2562    วิ่ง ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่อาย ถึงสะพานบ้านท่าตอน  รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร และปั้นถึงโครงการร้อยใจรักษ์ รวมระยะทาง 24 กิโลเมตร

22 มกราคม 2562

อบต.แม่นาวาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

11 มกราคม 2562

วันที่ 10  มกราคม  2562  สภาอบต.แม่นาวาง ได้ประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ ครั้งที่  1 / 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นตามอำนาจหน้าที่ 

11 มกราคม 2562

 ปลัดอบต.แม่นาวาง  เจ้าหน้าที่่ อบต. ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลาหู่ (กินวอ) ประจำปี 2562 พร้อมสวัสดีปีใหม่ท่านกำนันตำบลแม่นาวาง  และประธานสภา อบต.แม่นาวาง 

11 มกราคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)