องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
966
เดือนที่แล้ว
1,650
ปีนี้
966
ปีที่แล้ว
20,564
ทั้งหมด
33,757
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าจากคราม  เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง

04 กรกฎาคม 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้ดำเนินการพ่นสารกำจัดยุงลาย บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

30 มิถุนายน 2563

ดำเนินการพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ดำเนินการพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง

29 มิถุนายน 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 / 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เพื่อพิจารณา 

1. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เพิ่มเติม

2. พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์

3. พิจารณาเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำแม่ฝาง เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

4. พิจารณาจอต่ออายุใบอนุญาติดูดทรายตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน จำนวน 4 ราย

25 มิถุนายน 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/63 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

-พิจารณาเห็นชอบการอุทิศครุภัณฑ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 

 

26 พฤษภาคม 2563

ชุดลาดตระเวณไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้  และ อปพร. ออกลาดตระเวณไฟป่าในพื้นที่ ตามนโนบายของจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่อาย โดยเริ่มออกลาดตระเวณตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ทุกวันเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 2019 ตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควิด 2019ตำบลแม่นาวาง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลแม่นาวาง เมื่อ วันที่  24  มีนาคม  2563 เพื่อปริกษาหารือแนวทางการแก้ไขโรคในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

จิตอาสาทำหน้ากากป้องกันโรคโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคโควิด 2019 ในพื้นที่ตำบลแม่นาวาง จำนวน 12,580 ชิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางได้ประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาช่วยกันทำหน้ากากซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อจัดทำหน้ากากให้ครบตามกำหนดเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่

26 มีนาคม 2563

โครงการเรียนรู้หลักเศรษบกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะ โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำ

19 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 13 มีนาคม 2563 

13 มีนาคม 2563

โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 

04 มีนาคม 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามที่ได้รับการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563

04 มีนาคม 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
03 มีนาคม 2563

โครงการเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

จัดดำเนินการโครงการเชื่อมสัมพันธ์ตำบลแม่นาวางต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 มีนาคม 2563

ประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่นาวาง  ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง,maenawang.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2563

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 12  (170 รายการ)