องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
68
เดือนที่แล้ว
2,057
ปีนี้
7,491
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
19,718
ไอพี ของคุณ
3.231.226.13


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  จัดโครงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าอำเภอ  หัวหน้ารื่น  พ่วงพลับ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดโครงการครั้งนี้

25 มิถุนายน 2562

อบต.แม่นาวางเป็นเจ้าภาพประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่อาย ประจำเดือน มิถุนายน  2562  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมีท่านนายอำเภอแม่อายเป็นประธานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง เข้าร่วมประชุม ประมาณจำนวน  60  คน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

05 มิถุนายน 2562

วันที่ 29  พฤษภาคม  2562  สภาอบต.แม่นาวาง ได้ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่  2 / 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นตามอำนาจหน้าที่

29 พฤษภาคม 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

24 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางจัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการทำขนม  หลักสูตร วาฟเฟิล

23 พฤษภาคม 2562

ตัวแทนผู้ดูแลคนพิการตำบลแม่นาวาง  เข้าร่วมอบรมให้ความรู้  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

23 พฤษภาคม 2562

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วาง จัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด 

22 พฤษภาคม 2562

18 พฤษภาคม 2562

18 พฤษภาคม 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

14 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม โครงการจ้างนักเรียก นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน  รุ่นที่ 3

26 เมษายน 2562

ภาพกิจกรรมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (รุ่นที่2)

19 เมษายน 2562

องค์การบริหารสว่นตำบลแม่นาวาง เข้าร่วมดำเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร กับทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย และหน่วยงาน รพสต. ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้ และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ร้านอาหารบริเวณหาดทรายวัดพระธาตุสบฝาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  35  ซุ้ม 

10 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จัดโครงการอาหารปลอดภัย วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระธาตุสบฝาง  เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่วยอาหารบริเวณลาดทรายหาดวัดพระธาตุสบฝาง จำนวน   35  ซุ้ม  ระหว่างวันที่  8  -  18   เมษายน  2562  ได้มีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ อันจะทำให้ผู้บริโภคได้เกิดความเชื่อมั่นจากการบริโภคอาหารต่าง  ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

05 เมษายน 2562

กิจกรรมทโครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่1)

01 เมษายน 2562

|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 8  (119 รายการ)