องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่ 77 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์ 053-473000
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
108
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
901
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
902
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป


1. ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ตั้งอยู่ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ 77 หมู่ 9 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภอแม่อาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย ประมาณ 12 กิโลเมตร (เส้นทางถนนอำเภอแม่อาย – ท่าตอน เข้าแยกบ้านสันโค้ง เข้าตำบลแม่นาวาง) และประมาณ 20 กิโลเมตร (เส้นทางจากแยกอำเภอฝาง ผ่านตำบลเวียงฝาง ตำบลสันต้นหมื้อ และตำบลบ้านหลวง เข้าตำบลแม่นาวาง)

 

2. เนื้อที่
        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มีเนื้อที่ 184.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 115,390 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดกับ  เทศบาลตำบลแม่อาย และท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้            ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก    ติดกับ  อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก     ติดกับ   เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 


3. ภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบสูง และภูเขา ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร มีชาวเขาอาศัยอยู่ ได้แก่ ชาวเขาเผ่ามูเซอ ลีซอ กระเหรี่ยง ปะหล่อง ไต ส่วนพื้นราบเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรรม เช่น ข้าว พริก กระเทียม ส้มเขียวหวาน ถั่ว มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ฯลฯ และเป็นพื้นที่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ

 

4. เขตการปกครอง
    จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านคายนอก
หมู่ที่ 2 บ้านคายใน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองขี้นกยาง
หมู่ที่ 4 บ้านฮ่างต่ำ
หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าหลวง
หมู่ที่ 6 บ้านแม่สลัก
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคอกหมู
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
หมู่ที่ 10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านท่าปู
หมู่ที่ 12 บ้านเทพมงคล
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา
หมู่ที่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย
หมู่ที่ 15 บ้านคายนอกพัฒนา
หมู่ที่ 16 บ้านจอเจริญ
หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องไคร้

 

5. ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง มีประชากรทั้งสิ้น 14,162 คน แยกเป็นชาย 7,261 คน หญิง 6,901 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 76.68 คน ต่อตารางกิโลเมตร

 

สภาพทางเศรษฐกิจ


1. อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และค้าขาย
o ปลูกข้าว จำนวนพื้นที่ 20,838.25 ไร่
o ปลูกพริก จำนวนพื้นที่ 926 ไร่
o ปลูกกระเทียม จำนวนพื้นที่ 481 ไร่
o ปลูกถั่วเหลือง จำนวนพื้นที่ 825 ไร่
o ปลูกส้มเขียวหวาน จำนวนพื้นที่ 3,097 ไร่
o ปลูกลำไย จำนวนพื้นที่ 404 ไร่
o ปลูกมะม่วง จำนวนพื้นที่ 310 ไร่
o อาชีพรับจ้าง 473 คน
o อาชีพค้าขาย 82 คน
2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
o ธนาคาร 2 แห่ง
o ปั๊มน้ำมัน 12 แห่ง (ขนาดเล็ก)
o โรงสีข้าว 15 แห่ง (ขนาดเล็ก)
o ร้านค้า 12 แห่ง
o โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
o อุตสาหกรรมในครัวเรือน 105 ครอบครัว
o ร้านรับซ่อมยานยนต์ 11 แห่ง
o ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 แห่ง

 

สภาพทางสังคม


1. สถานศึกษา
o โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง
o โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
o ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13 แห่ง
o ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
o ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 17 แห่ง


2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
o วัด / สำนักสงฆ์ 16 แห่ง
o โบสถ์ 21 แห่ง


3. งานสาธารณสุข
o รพ.สต ประจำตำบล 2 แห่ง
o ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
o ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 17 แห่ง
o ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 24 แห่ง
o อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
o สถานีตำรวจชุมชน 21 แห่ง


การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม


o ถนนสายหลัก เป็นถนนลาดยาง กว้าง 06.00 เมตร
o ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลูกรัง

2. การโทรคมนาคม
o โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง
o โทรศัพท์พื้นฐาน 8 หมู่บ้าน
o มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน

 

3. การไฟฟ้า
o จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า 17 หมู่บ้าน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
o ลำน้ำ 2 สาย
o ลำคลอง 12 สาย
o ลำเหมือง 19 สาย
o หนองน้ำ 5 แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
o ฝาย 2 แห่ง
o บ่อน้ำตื้น 1,400 บ่อ
o บ่อน้ำบาดาล 24 แห่ง
o บ่อโยก – แห่ง

 

ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง
o ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 315 คน
o ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 75 คน
o กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 137 คน
o กรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน 105 คน
o อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 1 กลุ่ม 286 คน
o อาสาสมัครรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน 1 ชุด 150 คน
o อพปร. 151 คน
o กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแม่นาวาง 377 คน

 

ศักยภาพของชุมชน และพื้นที่


การรวมกลุ่มของประชาชน
o กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม
o กลุ่มออมทรัพย์ 17 กลุ่ม
o กลุ่มอื่น ๆ 8 กลุ่ม


จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล

o เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำฝาง เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชต่าง ๆ และทำสวน

สถานที่ท่องเที่ยว
o พระธาตุสบฝาง
o แม่น้ำกก
o น้ำตกแม่เมืองน้อย และน้ำตกห้วยม่วง
o อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี และอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง