องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,279
ปีนี้
3,914
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
16,141
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

      

วิสัยทัศน์การพัฒนา
พัฒนาตำบลแม่นาวางให้น่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจให้พอเพียง
สร้างความรุ่งเรืองให้กับชุมชน พัฒนาคนด้วยการศึกษาให้ก้าวไกล

 

พันธกิจ (Mission)
         เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฎิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ดังนี้


1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

คำขวัญ อบต.แม่นาวาง
พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า      ปวงประชาล้วนนานาเผ่า
แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม          ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี
อ่างห้วยจันสี ธ ประทาน         สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้แสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและการแสวงหาความร่วมมือของประชาชน เพื่อระดมทรัพยากร แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อมาร่วมคิด ร่วมวางแผนอนาคตท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรและท้องถิ่นเกิดพลังในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ต่อไป