องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
562
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,383
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
21,610
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

      

วิสัยทัศน์การพัฒนา
พัฒนาตำบลแม่นาวางให้น่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจให้พอเพียง
สร้างความรุ่งเรืองให้กับชุมชน พัฒนาคนด้วยการศึกษาให้ก้าวไกล

 

พันธกิจ (Mission)
         เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฎิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ดังนี้


1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

คำขวัญ อบต.แม่นาวาง
พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า      ปวงประชาล้วนนานาเผ่า
แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม          ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี
อ่างห้วยจันสี ธ ประทาน         สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตำบลแม่นาวาง โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร