องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  โทร.0-5311-4705  กู้ชีพกู้ภัย 1669 โทร.0-5347-3010 หรือ 09-8114-8338 smile ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่แถบเมนู เกี่ยวกับ อบต./ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  laughingประชาสัมพันธ์ e-mail หน่วยงาน saraban_6501003@dla.go.th laughing

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขอรับบริการออนไลน์

คู่มือประชาชน

ปราบปรามทุจริต

ระบบจัดการเว็บไซต์

สายด่วนแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารCOVID-19สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
11,795
ปีที่แล้ว
28,017
ทั้งหมด
72,603
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

      

วิสัยทัศน์การพัฒนา
บริการได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เข้าถึงเทคโนโลยี มีส่วนร่วมของชุมชน

 

พันธกิจ (Mission)
         เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฎิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ดังนี้

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตำบลแม่นาวาง โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร