องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่ 77 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์ 053-473000
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
108
เดือนที่แล้ว
561
ปีนี้
901
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
902
ไอพี ของคุณ
54.82.93.116
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

      

วิสัยทัศน์การพัฒนา
พัฒนาตำบลแม่นาวางให้น่าอยู่ เฟื่องฟูเศรษฐกิจให้พอเพียง
สร้างความรุ่งเรืองให้กับชุมชน พัฒนาคนด้วยการศึกษาให้ก้าวไกล

 

พันธกิจ (Mission)
         เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฎิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกำหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้


1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ได้แสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนาในอนาคตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมและการแสวงหาความร่วมมือของประชาชน เพื่อระดมทรัพยากร แหล่งความรู้ ภูมิปัญญา ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อมาร่วมคิด ร่วมวางแผนอนาคตท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรและท้องถิ่นเกิดพลังในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ต่อไป