องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารCOVID-19

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
373
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,194
ปีที่แล้ว
10,969
ทั้งหมด
21,421
ไอพี ของคุณ
3.236.15.142
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.256318 มิ.ย. 2563
2ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่33) พ.ศ.256214 พ.ค. 2563
3ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6,7)2 เม.ย. 2563
4ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร9 มี.ค. 2563
5มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกาบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25634 ก.พ. 2563
6ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่2) พ.ศ.25627 ม.ค. 2563
7การเกษียณหนังสือราชการ4 ธ.ค. 2562
8กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250920 พ.ย. 2562
9พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25473 ก.ย. 2562
10ประกาศวินัย-25453 ก.ค. 2562
11พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25608 พ.ค. 2562
12บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์29 มี.ค. 2562
13แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ30 ม.ค. 2562
14คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น20 ธ.ค. 2561
15การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ-ฉบับที่-5-พ.ศ.256128 พ.ย. 2561
16หลักเกณฑ์เลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไป24 ก.ย. 2561
17การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน8 ส.ค. 2561
18คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ25 เม.ย. 2561
19เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ กับระบบแท่ง20 ธ.ค. 2560
20สารบัญ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล11 ต.ค. 2560

12  >> >|