องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-114705   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGPข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
534
เดือนที่แล้ว
597
ปีนี้
2,561
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
3,819
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่นี่  โปรด คลิ๊ก!!!!!

02 พฤษภาคม 2562

โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับดังต่อไปนี้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง (ในวันรายงานตัวให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย) ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว  จะถือว่าได้สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการแต่งตั้งและจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป

 

 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

1.นางนัยนา   จะแส

2.นางสาววรภร  อินทนนท์

3.นางสาวณัฐชยา  อุดมธนาชัยสิน

4. นางสาวพิมพ์ใจ  พลับพลาทอง

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

1.นายอินทนนท์  อินทโชติ

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

1.นายชัชวาลย์  คำสอน

 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

1.นางสาวณัฐธยาน์  กุยวารีย์

 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ

1.นางสาวอัจฉรา  ธิราโชติ

 

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(เรียกใช้บัญชี)

1.นางสาวปรัชญารัตน์  ธิดา

 

 

28 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง  ครูวิทยฐานะชำนาญการ   สังกัดกองการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

08 มีนาคม 2562

ประกาศ การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
รับสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 11-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
05 มีนาคม 2562

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง

22 กุมภาพันธ์ 2562

แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  โดยตัดข้อความ ในข้อ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ป.ว.ช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  นอกนั้นคงเดิม

07 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา

- พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                                             ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

                                             ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

                                             ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน 4 อัตรา

 

04 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์กฏหมายตาม พ.ร.บ. ทางหลวง 

01 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้รับจ้าง ผู้รับการบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่นาวาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยคลิ๊กเข้าทำแบบประเมินได้ ที่นี่ขอบพระคุณในความร่วมมือ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/oc10gx

27 พฤศจิกายน 2561

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 มาลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่นาวาง (ตามทะเบียนบ้าน)

2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด

บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน

รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง


หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

20 พฤศจิกายน 2561

24 ตุลาคม 2561

21 กันยายน 2561

04 กรกฎาคม 2561

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)