องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่  77  หมู่ที่  9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์  053-473000   คำขวัญ : พระธาตุสบฝางเด่นเป็นสง่า   ปวงประชาล้วนนานาเผ่า   แหล่งปลูกข้าวแสนอุดม   ส้มสายน้ำผึ้งรสชาติดี    อ่างห้วยจันสี ธ ประธาน   สาวน้อยหน้าหวานชาวบ้านเป็นสุข 
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
2
เดือนนี้
98
เดือนที่แล้ว
198
ปีนี้
98
ปีที่แล้ว
1,257
ทั้งหมด
1,356
ไอพี ของคุณ
107.21.16.70


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้รับจ้าง ผู้รับการบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ขอความร่วมมือทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่นาวาง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยคลิ๊กเข้าทำแบบประเมินได้ ที่นี่ขอบพระคุณในความร่วมมือ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/oc10gx

27 พฤศจิกายน 2561

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 มาลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่นาวาง (ตามทะเบียนบ้าน)

2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด

บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน

รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง


หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

20 พฤศจิกายน 2561

24 ตุลาคม 2561

21 กันยายน 2561

04 กรกฎาคม 2561

29 มิถุนายน 2561

28 มิถุนายน 2561

30 เมษายน 2561

25 เมษายน 2561

25 เมษายน 2561

03 เมษายน 2561

03 เมษายน 2561

03 เมษายน 2561

03 เมษายน 2561

ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง ตามรายชื่อที่แนบมานี้ มารับแบบ ดร.02 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนฯ ต่อไป

21 มีนาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)