องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  เลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280  โทรศัพท์ 053-473000
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฝาง

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 05/11/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
94
เดือนที่แล้ว
266
ปีนี้
1,153
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
1,154
ไอพี ของคุณ
54.84.236.168


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2503 มาลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่นาวาง (ตามทะเบียนบ้าน)

2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด

บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน

รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง


หลักฐานประกอบการจดทะเบียน มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา


 
20 พฤศจิกายน 2561