:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกมล อินต๊ะลอ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
นายผล ตั๋นวงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
นายภานุพงศ์ กุมาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 1
นายพิสันต์ เจนแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 3
นายมตรี เทพวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 4
นายปรเมศวร์ จะก่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 5
นายดุสิต ลัภย์โภคาสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 6
นายดะวิ จะที
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 7
นายประสิทธิ์ โชคสร้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 9
นายวีระวัฒน์ บุญอินถา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 10
นายจักกฤษ จะบ่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 11
นายสอน ต่อมแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 12
นางมาลีแอ๊ด ลิโป้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 13
นางอรพินท์ คู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 14
ว่าที่ร้อยตรีชเนรินทร์ อินทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 15
นางเสาวลักษณ์ ทรายคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 16
นางวิภาดา อาภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง หมู่ที่ 17