:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
กองคลัง
นายจรัล สุขเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอัมรา ปัญญาวงค์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายสงกรานต์ เงินคำคง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชีวรรณ วงค์สา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวสายฝน เขื่อนวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายสุชานนท์ สิ่งส่า
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวธัญญาภรณ์ สิรนันท์เจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายเทอดพิทักษ์ ธรรมจักร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสุกัญญา มาใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจิตราภรณ์ ปวนใต้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภักดิ์ชญา กันสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิภาวัลย์ อุ่นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชญาภา แก้วสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจารุณี แก้วมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปิยธิดา กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ