:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
กองการศึกษา
นายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสาทิศ นาแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนลินพร แก้วตาติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกรรณิการ์ จันทร์ตา
ครู
นางสาวนฤมน ปันเป็ง
ครู
ว่าง
ครู
นางราตรี สิทธิเดช
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายธิติพันธ์ อ่อนละมูล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวจรรยา อินมาใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุชานันท์ โสวณา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรางคณา เสนแก้ว
ผู้ช่วยโภชนาการ
นางสาวสุริสา ลวดคำ
คนงานทั่วไป
นายนพรัตน์ จางวัน
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุสรณ์ ธนาชัยกุล
คนงานทั่วไป
นางสาวพรทิวา พุทธกาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัตรา ขัติยะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์ใจ พลับพลาทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรภร อินทนนท์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิระกาญจน์ ศรีสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุทธิดาพร วรรณกุลเกียรติ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางกรณิการ์ แก้วปั๋น
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์จิรา สิทธิโอด
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐนันท์ นามรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางนงนุช สันใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวิตรี คำมอญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนภัสสร รุ่งสุดฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก
นางนัยนา จะแส
ผู้ดูแลเด็ก
นางกมลชนก ใจบรรหาญ
ผู้ดูแลเด็ก
นางวยุณี เรือนฟู
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีไพร สามจ้อย
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวหนึ่งฤทัย ทรวงแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัณฐิกา ปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรักษา กิติทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชนิศา ไอ่จ๋า
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริศรา คำใบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปวีณา ประหว่า
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอภิสรา ใจทรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริภัคลัญชญ์ หยี่แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก