:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
กองช่าง
นายนพดล สิทธิเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรเชษฐ์ ฐิติเศรษฐโสภณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายอภิชาติ สุวรรณ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายโกวิทย์ แก้วจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวอัญชลี ยอดคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายไพบูรณ์ คลี่เกษร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายมนัส ปรีชามาตย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวกุลธิดา วงค์ษาอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายอินทนนท์ อินทโชติ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวกรรณิการ์ พรมกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ