:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
ข้อมูลผู้บริหาร
นายเกษม นันทนัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
โทร 081-112-1026
นายพิสิทธิ์ ขัติยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
โทร 084-808-2325
นายจันทร์ เขื่อนแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
โทร 093-005-9292
ว่าที่ร้อยตรีภมร วุฒินันชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
โทร 062-263-4344
นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง
โทร 081-885-3760