:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
สำนักปลัด
นายวรวิทย์ อุ่นใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภูมิชัย ศิริปัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวประไพ โพธิ์คำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายอภิเศก ดวงใจ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายณัฐพงค์ เทพทองคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา สังวาลย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศิริรักษ์ คงธะรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นายคฑาพร แก้วปัญโญ
นิติกรชำนาญการ
นางวันเพ็ญ พันดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธเนศ สุภาวดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายยุทธนา รักษาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญษิฐิตาภา สุนันทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางนิภาพร รัตนิมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวรัติกานต์ ไชยงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางนิชนันท์ มูลธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิลุบล กุยวารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตนา ปัญญาโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรชัย กันทะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายสุพัฒน์ เลาต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายธนิต สกุลเจริญเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายปกป้อง คำภีระบุรี
พนักงานขับรถยนต์
นายพิทักษ์ ยะป่า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิชัย ขันแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพงษ์ฤทธิ์ กันทะ
คนสวน
นายสุรศักดิ์ มูลธง
คนสวน
นายสวัสดิ์ จินดามณี
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
นายสมบัติ สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
นายวัชรินทร์ ใจน้อย
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
นางสาวขวัญชนก ขัติยะ
คนงานทั่วไป
นางอรวรรณ ก้อนแก้ว
คนงานทั่วไป
นายชนแดน ปัญญานนท์
คนงานทั่วไป
นางสาวชัชฎา ปัญญาโน
คนงานทั่วไป
นางสาววรรณวราภรณ์ ชุ่มเชื้อ
คนงานทั่วไป
นายอุเทน เรือนรักเรา
คนงานทั่วไป
นางสาวภาคินี อินต๊ะลอ
คนงานทั่วไป
นางสาวทัตพิชา ทองปา
คนงานทั่วไป
นายสงกรานต์ นามา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายสาคร ธิมา
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายอนุรักษ์ กันแก้ว
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายจงรักษ์ จันต๊ะนิด
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายสุรเดช เหมยอ้าย
คนงานทั่วไป(ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายร่องฟ้า จะโจว
คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกขยะ)
นายลิขิต ชวกิจ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายธนาธร อินถา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายนพรุจน์ ไชยมีราษฏร์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายอนุกูล ใจน้อย
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายปฐม กมล
พนักงานดับเพลิง
นายอุดมทรัพย์ สมบูรณ์
พนักงานดับเพลิง
นายวรวัฒน์ ไชยสวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย เลาหมู่
พนักงานดับเพลิง