:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5347-3010 อีเมล์ : maenawang@gmail.com
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
.
นักวิชาการสาธารณสุข
.
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ช.)
.
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
.
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
.
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
.
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกขยะ)
.
คนงานทั่วไป
.
คนงานทั่วไป
.
คนงานทั่วไป
.
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย)
.
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย)
.
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย)
.
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย)